Thơ MVP trên tạp chí văn học "Književni pregled", Cộng hòa Serbia - Poetry of MVP on literary magazine "Književni pregled", Republic of Serbia

Thơ MVP trên tạp chí văn học "Književni pregled", Cộng hòa Serbia

Poetry of MVP on literary magazine "Književni pregled", Republic of Serbia

 

 

 

 

Viện sĩ - Dịch giả Milutin Djurickovic

 

 

 

 

 

maivanphan.com: Viện sĩ Milutin Djurickovic vừa gửi tôi tạp chí văn học "Književni pregled" ISSN 2217-2017 (Cộng hòa Serbia), trong đó có đăng 2 bài thơ của tôi (Đá trong lòng suối; Cốm hương) do ông chọn từ tập thơ “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Nxb. Hội Nhà văn, 2015) để dịch sang tiếng Serbia. Xin trân trọng cảm ơn Viện sĩ Milutin Djurickovic và Ban Biên tập tạp chí văn học "Književni pregled"!

 

maivanphan.com: Academician Milutin Djurickovic has just sent me the literary magazine "Književni pregled" ISSN 2217-2017 (Republic of Serbia), which published 2 poems of mine  (The Rock Inside Stream Bed; The Scent of Cốm) selected by himself from my poetry book “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) to be translated into Serbian language. I would like to give my respectful thanks to Academician Milutin Djurickovic and the Editorial Board of literary magazine "Književni pregled"!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biography of  Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković the Serbian writer, journalist and doctor of literary science. He was born on 1967 in Decanе (Serbia). He graduated at the Department for Serbian Philology in Pristina, where his master's degree He earned his doctorate at the Faculty of Philosophy in East Sarajevo. He works as a professor at the College of Professional Studies for Educators in Aleksinac. A collaborator of many newspapers and magazines. He has participated in 50 scientific conferences in the country and the world. Represented in 40 anthologies of poetry and stories for children and adults. His poems were composed and individually translated into 20 languages. He was a constant critic of daily newspapers: “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... He edited magazines “Lighthouse” and “Our creation”. Member of the Association of Writers of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. He published 54 books for children and adults (poems, novel, story, critic, monography, antology…). Lives in Belgrade.

 

 


Tiểu sử Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković là nhà văn, nhà báo, tiến sĩ nghiên cứu văn học người Serbia. Ông sinh năm 1967 tại Decanе (Serbia). Tốt nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ học Serbia ở Pristina, nơi ông từng nhận bằng thạc sĩ. Milutin Đuričković giành học vị tiến sĩ tại Khoa Triết học ở Đông Sarajevo. Ông là giáo sư tại trường Đại học Nghiên cứu chuyên nghiệp cho giáo dục tại Aleksinac. Cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã tham gia 50 hội nghị khoa học trong nước và thế giới. Tác phẩm của ông được in trong 40 tuyển tập thơ và những câu chuyện cho trẻ em và người lớn. Thơ của ông được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông là một nhà phê bình thường trực của các tờ báo hàng ngày, như “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... Ông là biên tập tạp chí “Lighthouse” và “Our creation”. Thành viên của Hội Nhà văn Serbia và Hiệp hội Nhà báo Serbia. Ông đã xuất bản 54 cuốn sách cho trẻ em và người lớn (thơ, tiểu thuyết, truyện, phê bình, chuyên khảo, tuyển tập văn học…). Hiện ông sống ở Belgrade.

 

 

 


 
Hoa văn truyền thống của Serbia

 

 

 


 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị