Денот на Нова Година - (Песна) - Маи Ван Фан - Преведено од англиски на македонски јазик од Сашо Огненовски / Ngày đầu năm – Mai Văn Phấn - Saso Ognenovski dịch từ tiếng Anh sang tiếng Macedonia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Преведено од англиски на македонски јазик од Сашо Огненовски

Translated from English into Macedonian by Saso Ognenovski

Saso Ognenovski dịch từ tiếng Anh sang tiếng Macedonia

 

 

 

 

 

Nhà thơ Saso Ognenovski

 

 

 

 

 

Денот на Нова Година

 

На патот

Корнејќи сув грст трева

Го допрев крајот на старата година.

 

 

 

 


Hoa văn truyền thống Macedonia

 

 

 

 

New Year’s Day

 

On the road

Picking a dried blade of grass

I touch the old year’s tail

 


 


 

 
Ngày đầu năm

 

 

Trên đường

Ngắt cọng cỏ khô

Chạm phải đuôi năm cũ

 

 

 

 

 

Stone Bridge and museum
BÀI KHÁC
1 2 3 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị