వాటర్ ఎడ్జ్ వద్ద సూర్యోదయం, మూగ ఆట (కవిత). మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn. పొనకా న్గుయెన్ ద్వారా ఇంగ్లీషును తెలుగులో అనువదించారు

మైవాన్ఫన్మై – Mai Văn Phấn

పొనకాన్గుయెన్ద్వారాఇంగ్లీషునుతెలుగులోఅనువదించారు

Translated fron English into Telugu by Ponaka Nguyen

 

 

 

వాటర్ ఎడ్జ్ వద్ద సూర్యోదయం

 

నేను లోతుగా శ్వాస తీసుకుంటాను

మరియు ఉల్లాసంగా అమలు చేయండి

ఇసుక మీద

 

 

 

మూగ ఆట

 

నేను నా కొడుకు నోటిలో వేలు పెట్టాను

అతను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు

ఇది బాధాకరమైనది

 

 

 

 

 

Ganesh Wood Carving Plans Free Download | Shadow box art, Ganesh, Carving

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị