సముద్రతీరం, నైట్ క్లోజింగ్ ఇన్ (కవిత). మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn. పొనకా న్గుయెన్ ద్వారా ఇంగ్లీషును తెలుగులో అనువదించారు

మై వాన్ ఫన్మైMai Văn Phấn

పొనకా న్గుయెన్ ద్వారా ఇంగ్లీషును తెలుగులో అనువదించారు

Translated fron English into Telugu by Ponaka Nguyen

 

 

 

సముద్రతీరం

 

నేను నీటి కుండను వేడి చేస్తాను

మరియు ఆశ్చర్యము

మరిగేందుకు ఎందుకు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది

 

 

 

నైట్ క్లోజింగ్ ఇన్

 

తరంగాలు

పుష్ కాంతి

నా కాళ్ల కింద

 

 

 

 

 

28 Places To Visit In Andhra Pradesh For A Fulfilling Expedition In 2021!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị