తీరప్రాంతం, అకస్మాత్తుగా మేల్కొనండి (కవిత). మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn. పొనకా న్గుయెన్ ద్వారా ఇంగ్లీషును తెలుగులో అనువదించారు

మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn

పొనకా న్గుయెన్ ద్వారా ఇంగ్లీషును తెలుగులో అనువదించారు

Translated fron English into Telugu by Ponaka Nguyen

 

 

 

తీరప్రాంతం

 

ప్రతి వేవ్ తరువాత

చెట్ల వరుస మరోసారి బయటకు వచ్చింది

యువ ఆకులు

 

 

 

అకస్మాత్తుగా మేల్కొనండి

 

తరంగాలు వినడం

ఎవరైనా నిద్రపోతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను

మరొక కల నుండి

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÀI KHÁC

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị