Thơ Mai Văn Phấn nhìn từ lý thuyết phê bình huyền thoại (Luận văn thạc sĩ) - Nguyễn Tự Đức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

 

 

 

Nguyễn Tự Đức

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Thị Huế

 

 

 

THƠ MAI VĂN PHẤN NHÌN TỪ LÝ THUYẾT PHÊ BÌNH HUYỀN THOẠI

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC VIỆT NAM
THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

 

Thừa Thiên Huế, 2019

 

 

 

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu hình thức nghệ thuật và nội dung nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn nhìn từ lý thuyết phê bình huyền thoại.

 

 

(Cập nhật sau)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BÀI KHÁC
1 2 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị