Monoldorov Zholdoshbek (Cộng hòa Kyrgyzstan) - Nguyễn Bá Giáp dịch từ tiếng Nga

Monoldorov Zholdoshbek (Cộng hòa Kyrgyzstan)

Nguyễn Bá Giáp dịch từ tiếng Nga