బయటకు వచ్చేస్తూ.. వాన తంపరను చూస్తూ – (కవిత) - మై వాన్ ఫన్మై - పటాన్ మస్తాన్ ఖాన్ అనువదించారు / Mải nhìn mưa phùn - (thơ) - Mai Văn Phấn / Patan Masthan Khan dịch từ tiếng Anh sang tiếng Telugu

మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn

పటాన్ మస్తాన్ ఖాన్ అనువదించారు

Translated into Telugu by Patan Masthan Khan

Patan Masthan Khan dịch từ tiếng Anh sang tiếng Telugu*

 

 

 

 

 

Translator - poet Patan Masthan Khan

 

 

 బయటకు వచ్చేస్తూ.. వాన తంపరను చూస్తూ

 

నేను కిందికి చూశాను

వొక నత్త నేను

ప్రాంరభ రేఖను తాకుతున్నాం

 

 

 

 

Mải nhìn mưa phùn

 

Cúi xuống

Con ốc sên và tôi

Chạm vạch xuất phát

 

 

 

 

 

Getting Lost Watching the Drizzle

 

When I look down
A snail and I

Are touching the start line

 

(Translated by Nhat-Lang LeEdited by Susan Blanshard) 

 

Tiếng Telugu là ngôn ngữ bản địa ở Ấn Độ, chủ yếu ở hai bang Andhra Pradesh, Telangana và một số cộng đồng thiểu số ở các bang khác. Cùng với tiếng Hin-đi, Bengali, Marathi, tiếng Telugu là một trong bốn ngôn ngữ được dùng nhiều nhất ở Ấn Độ, khoảng 74 triệu người vào thời điểm năm 2001.

Nandi Hills

 

 

BÀI KHÁC

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị