కొత్త సంవత్సరపు మొదటి వుదయం – (కవిత) - మై వాన్ ఫన్మై - పటాన్ మస్తాన్ ఖాన్ అనువదించారు / Sáng mồng một - (thơ) - Mai Văn Phấn / Patan Masthan Khan dịch từ tiếng Anh sang tiếng Telugu

మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn

పటాన్ మస్తాన్ ఖాన్ అనువదించారు

Translated into Telugu by Patan Masthan Khan

Patan Masthan Khan dịch từ tiếng Anh sang tiếng Telugu*

 

 

 

 

 

Translator - poet Patan Masthan Khan

 

 

 కొత్త సంవత్సరపు మొదటి వుదయం

 

నాకు వో పిల్లవాడి మేజోడు దొరికింది

మెత్తగా

మాగిన పండులా వుంది

 

 

 

 

 

Sáng mồng một

 

Nhặt được chiếc tất trẻ con

Mềm

Như trái chín

 

 

 

 

 

First Morning of New Year’s

 

I find a child’s sock

Soft

As a ripened fruit

 

(Translated by Nhat-Lang LeEdited by Susan Blanshard)
 

 

Tiếng Telugu là ngôn ngữ bản địa ở Ấn Độ, chủ yếu ở hai bang Andhra Pradesh, Telangana và một số cộng đồng thiểu số ở các bang khác. Cùng với tiếng Hin-đi, Bengali, Marathi, tiếng Telugu là một trong bốn ngôn ngữ được dùng nhiều nhất ở Ấn Độ, khoảng 74 triệu người vào thời điểm năm 2001.

Kapila Theertham 


 

 

BÀI KHÁC

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị