కొత్త సంవత్సరపు రోజు – (కవిత) - మై వాన్ ఫన్మై - పటాన్ మస్తాన్ ఖాన్ అనువదించారు / Ngày đầu năm - (thơ) - Mai Văn Phấn / Patan Masthan Khan dịch từ tiếng Anh sang tiếng Telugu

మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn

పటాన్ మస్తాన్ ఖాన్ అనువదించారు

Translated into Telugu by Patan Masthan Khan

Patan Masthan Khan dịch từ tiếng Anh sang tiếng Telugu*

 

 

 

 

 

Translator - poet Patan Masthan Khan

 

 

 కొత్త సంవత్సరపు రోజు

 

యెండిన కత్తిలాంటి గడ్డిముక్కను తాకాను

పాత సంవత్సరపు తోకను తాకాను

 

 

 

 

 

Ngày đầu năm

 

Trên đường

Ngắt cọng cỏ khô

Chạm phải đuôi năm cũ

 

 

 

 

 

New Year’s Day

 

On the road

Picking a dried blade of grass

I touch the old year’s tail

 

(Translated by Nhat-Lang LeEdited by Susan Blanshard)

 

 

 

Tiếng Telugu là ngôn ngữ bản địa ở Ấn Độ, chủ yếu ở hai bang Andhra Pradesh, Telangana và một số cộng đồng thiểu số ở các bang khác. Cùng với tiếng Hin-đi, Bengali, Marathi, tiếng Telugu là một trong bốn ngôn ngữ được dùng nhiều nhất ở Ấn Độ, khoảng 74 triệu người vào thời điểm năm 2001.ISKCON Temple Tirupati 

 

BÀI KHÁC

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị