నేను నా తలుపు తెరిచాను, హా లాంగ్ బే మధ్యలో (కవిత). మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn. పొనకా న్గుయెన్ ద్వారా ఇంగ్లీషును తెలుగులో అనువదించారు

మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn

పొనకా న్గుయెన్ ద్వారా ఇంగ్లీషును తెలుగులో అనువదించారు

Translated fron English into Telugu by Ponaka Nguyen

 

 

 

 

నేను నా తలుపు తెరిచాను

 

మరియు చూడండి

తరంగాలు ఇకపై క్రాష్ అవ్వవు

మునుపటిలాగే

 

 

 

హా లాంగ్ బే మధ్యలో

 

ఆకాశం మరియు సముద్రం చూడటం

ఒక రంగు

నేను నా జేబులోని పండ్లను ఒక్కొక్కటిగా తింటాను

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BÀI KHÁC

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị