ఆత్మలు, ఒడ్డున చెట్లు (కవిత). మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn. పొనకా న్గుయెన్ ద్వారా ఇంగ్లీషును తెలుగులో అనువదించారు

మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn

పొనకా న్గుయెన్ ద్వారా ఇంగ్లీషును తెలుగులో అనువదించారు

Translated fron English into Telugu by Ponaka Nguyen

 

 

 

ఆత్మలు

 

వెదురు తెరపై ఎండిన చేప

ఎగువ నుండి బలమైన గాలులు

మేఘాన్ని చెదరగొట్టలేము

 

 

ఒడ్డున చెట్లు

 

గాలులకు అల్లాడింది

ఆకులు రాలిపోవు

సముద్రం విశాలమైనది

 

 

 

 

 

 

Tribal Designs Painted On Buildings Geometric Stock Photo (Edit Now)  44461621

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị