“To Restart” – The 7th poem of “hidden face flower” - "Lại khởi đầu" – Bài thơ thứ 7 trong tập thơ “hoa giấu mặt” - (explication - chú giải) - Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

“To Restart” – The 7th poem of “hidden face flower”
Nhà thơ, tiến sRamesh Chandra Mukhopadhyaya

 

 

 

By Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

(From Calcutta, India)

 

 

A harvested field

A stork swoops down

An unkempt dawn

(To Restart – Mai Văn Phấn. Translated from Vietnamese by Pornpen Hantrakool)


Explication:

The phrase harvested field  narrates the story of a field. Seeds were sown and plants grew thereof and bore rich wealth of crops in that field. The crops were gathered and removed from the field. So the harvested field presents before us the portrait of a field which is bereft  of the harvest it produced. We do see in our minds eye the remains of the cissored plants that had borne rich crop littered in the field. This is not a pleasant sight.It speaks of the cupidity of man who robs the earth of its wealth. It might stand for a country that has been looted by the coloniser. And there a stork swoops down.The harvested field is still life. It has been juxtaposed by a stork swooping down. To swoop down means to come down upon something in a sudden swift attack.A stork  is a bird having long necks and long bills. And when it swoops upon a harvested field it is an uncanny sight. Because a stork is a wading   bird   busy searching its prey in waters and marshy lands .Why does it swoop upon a harvested land? Are the marshy lands destroyed already? Are waterscapes on earth contracting? Or else  the poem tells us the story of a country looted by one set of colonizers and then further attacked by  another set of invaders who  enact air strikes? One wonders when does the action take place. Such events could happen in the dark of the night or may be during the evening. But contrary to the readers expectation the action takes place at dawn or day break . The dawn is the beginning of a day. A field the harvest of which has been cropped off  if attacked suddenly from the skies  espied at dawn is no good omen. Hence the poem is clinched up with the comment---An unkempt dawn.

A powerful poem that evokes in us  an eerie sensation.

 

 

 

Translated by Phạm Văn Bình

Bản dịch của Phạm Văn Bình

Cùng nhà thơ, tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, tại Hà Nội, 2/3/2015
"
Lại khởi đầu" – Bài thơ thứ 7 trong tập thơ “hoa giấu mặt”

 

 

Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

(Từ Calcutta,  Ấn Độ)

 

 

 

Cánh đồng đã gặt

Con cò tìm nơi đậu

Bình minh nham nhở

(Lại khởi đầu -  Mai Văn Phấn. Pornpen Hantrakool dịch từ Việt ngữ)

 

Chú giải:

Câu thơ Cánh đồng đã gặt kể câu chuyện về một cánh đồng. Những hạt giống được gieo xuống ruộng và những cây lúa đã mọc từ đó để rồi hoài thai những vụ mùa bội thu. Những cây lúa được gặt và được thu dọn khỏi cánh đồng. Vậy là cánh đồng đã gặt vẽ lên  trước mắt chúng ta bức chân dung của một đồng lúa đã bị tước đoạt đi vụ mùa mà nó đã sản sinh ra. Chúng ta trông thấy bằng con mắt của bản tâm mình những tàn tích của những thân cây lúa bị xén cụt đã làm nên một vụ mùa bội thu giờ đây ngổn ngang bừa bãi trên khắp cánh đồng. Đây không phải là một cảnh đẹp mắt. Nó nói lên cái tính tham lam của con người đã tước đoạt của cải của đất đai. Nó có thể đại diện cho một đất nước đã bị những tên thực dân cướp bóc. Và có Một cánh cò sà xuống. Sà xuống có nghĩa là hạ độ cao lao vào một vật nào đó trong một cuộc đột kích chớp nhoáng. Cò là một loài chim có cái cổ dài và cái mỏ cũng dài. Và khi nó sà xuống một cánh đồng đã gặt thì đó là một cảnh tượng bất bình thường. Bởi vì cò là một loài chim nước thường kiếm mồi ở những vùng nước và đầm lầy. Tại sao nó lại sà xuống một cánh đồng đã gặt hái? Phải chăng vùng đầm lầy đã bị hủy hoại? Phải chăng sinh cảnh những vùng nước trên trái đất này đang bị thu hẹp lại? Nếu không thì bài thơ kể cho chúng ta nghe về câu chuyện một đất nước bị cướp phá bởi một bọn thực dân và rồi lại bị tấn công từ trên trời bởi một lũ ngoại xâm nữa sao? Người ta tự hỏi hành vi đó diễn ra khi nào. Những sự việc như thế có thể xảy ra trong đêm tối hoặc có thể vào lúc chiều tà. Nhưng trái với điều mà người đọc mong chờ, hành vi đó diễn ra vào lúc sáng sớm hay khi bình minh vừa hé rạng. Bình minh là thời điểm bắt đầu của một ngày. Một cánh đồng sau khi vụ mùa của nó đã bị gặt hái nếu bị đột kích từ trên trời vào lúc bình minh thì không phải là điềm lành. Vì vậy, bài thơ được cô đọng lại trong một lời nhận xét – Bình minh nham nhở.

Một bài thơ tràn đầy nội lực khơi dậy trong chúng ta một sự xúc động kì lạ.
Bìa tập thơ "hoa giấu mặt" xuất bản ở Thái Lan, 1/2015

 

 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị