Bài thơ “Gai” trong sách Ngữ văn lớp 11, tập 2 - Bộ sách "Chân trời sáng tạo"

Bài thơ “Gai” trong sách Ngữ văn lớp 11, tập 2

Bộ sách "Chân trời sáng tạo"

 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên)

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan

Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hồng Nam, Trần Lê Hoa Tranh