ПРИЧА НИЈЕ ГОТОВА - Chuyện còn dài (песма - thơ). Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn. Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

 

 

 

 

 

Dịch giả - TS. Milutin Đuričković

 

 
Tác phẩm của Milutin Đuričković


ПРИЧА НИЈЕ ГОТОВА

 

 

Бубашваба је пузила око мене и рекла је да је то само реинкарнација,

у претходном животу била је пристојна особа.

 

Пристојна особо, зашто се мириш са судбином да буде спљоштена?

Нисам веровао. Где је твој сведок? Ваш исказ?

 

Бубашваба је подигла једну од својих длакавих ногу,

да, он би могао да ме узме у руку, да се бори са јаким пороком

и избаченим раскошним прслуком, са особом која има

велика уста и усправно хода, има велике кораке и оштра колена.

 

Морао сам да наставим снимање због страха од заслепљења.

Бубашваба и ја смо се придружили научном скупу,

обоје смо носили штитнике за зубе, намамили смо птице

и превазишли последице, предвиђали.

 

Бубашваба и ја смо од сада па надаље били заједно.

Био сам неосетљив. Грицкала је.

Утучен сам. Она се попела на зид.

Мрзео сам је. Елиминисана је.

Спремао сам прљаву игру. Била је смрдљива.

То је било охоло. Био сам глуп.

 

 

 

 

Translated by Nguyễn Tiến Văn

Edited by Susan Blanshard

 
The Story is Not Over

 

 

The cockroach crawled around me and said

it was just reincarnated for three months

and in the previous life it had been a decent person

 

A decent person, why resigned to a flattened fate?

I did not believe and swung the door-frame

Where is your witness? Your evidence?

 

The cockroach raised one of its hairy legs

yes, it might be taken for an arm

struggling from an iron vice,

or protruding from a luxury vest

of a person with a large mouth and an upright back

walking with broad steps and stiff knees

 

I had to continue imagining

for fear of being struck with blindness

The cockroach and I both joined a scientific conference

both wore mouthpieces, both watched flowers,

both lured birds, and overcame effects

both wiped sweat, and both predicted

 

The cockroach and me were even from now on

It moulted. I was insensitive.

It nibbled. I was submerged.

It climbed the wall. I had petty hatred.

It eliminated. I made foul play.

It was stinking. I was stubborn.

It was probing. I cleared the way.

It was overbearing. I was stupid.

 

 

 

 

Chuyện còn dài

 

Con gián bò quanh tôi và nói

vừa đầu thai được ba tháng tuổi

kiếp trước từng là người đàng hoàng

 

Đàng hoàng sao chịu phận xẹp lép?

Tôi không tin và đu lên khung cửa

Thế nhân chứng đâu? Vật chứng đâu?

 

Con gián giơ một chân lông lá

Ừ, thì tạm coi đây là cánh tay

đang chới với qua ô cửa sắt,

hay chìa ra từ vạt áo sang trọng

của người miệng rộng, lưng thuôn

bước đi xoải dài, gối cứng

 

Tôi phải tiếp tục tưởng tượng

kẻo bị kẻ khác chê là mù

tôi và con gián cùng hội thảo khoa học

cùng đeo khẩu trang, cùng ngắm hoa

cùng bẫy chim, cùng khắc phục hậu quả

cùng lau mồ hôi, cùng tiên tri

 

Con gián và tôi từ giờ sòng phẳng

Nó chui ra. Tôi vô cảm.

Nó gặm nhấm. Tôi ngập chìm.

Nó leo tường. Tôi thù vặt.

Nó bài tiết. Tôi ăn gian.

Nó hôi xì. Tôi lì lợm.

Nó dò xét. Tôi mở đường.

Nó nghênh ngang. Tôi u muội

 

 


Biography of  Milutin Đuričković
:

 

Milutin Đuričković the Serbian writer, journalist and doctor of literary science. He was born on 1967 in Decanе (Serbia). He graduated at the Department for Serbian Philology in Pristina, where his master's degree He earned his doctorate at the Faculty of Philosophy in East Sarajevo. He works as a professor at the College of Professional Studies for Educators in Aleksinac. A collaborator of many newspapers and magazines. He has participated in 50 scientific conferences in the country and the world. Represented in 40 anthologies of poetry and stories for children and adults. His poems were composed and individually translated into 20 languages. He was a constant critic of daily newspapers: “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... He edited magazines “Lighthouse” and “Our creation”. Member of the Association of Writers of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. He published 54 books for children and adults (poems, novel, story, critic, monography, antology…). Lives in Belgrade.

 


 


Tiểu sử Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković là nhà văn, nhà báo, tiến sĩ nghiên cứu văn học người Serbia. Ông sinh năm 1967 tại Decanе (Serbia). Tốt nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ học Serbia ở Pristina, nơi ông từng nhận bằng thạc sĩ. Milutin Đuričković giành học vị tiến sĩ tại Khoa Triết học ở Đông Sarajevo. Ông là giáo sư tại trường Đại học Nghiên cứu chuyên nghiệp cho giáo dục tại Aleksinac. Cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã tham gia 50 hội nghị khoa học trong nước và thế giới. Tác phẩm của ông được in trong 40 tuyển tập thơ và những câu chuyện cho trẻ em và người lớn. Thơ của ông được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông là một nhà phê bình thường trực của các tờ báo hàng ngày, như “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... Ông là biên tập tạp chí “Lighthouse” và “Our creation”. Thành viên của Hội Nhà văn Serbia và Hiệp hội Nhà báo Serbia. Ông đã xuất bản 54 cuốn sách cho trẻ em và người lớn (thơ, tiểu thuyết, truyện, phê bình, chuyên khảo, tuyển tập văn học…). Hiện ông sống ở Belgrade.

 

 

 


   

Hoa văn truyền thống của Serbia

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị