image advertisement
image advertisement

 

Silence (35) - Tĩnh lặng (35). Mai Văn Phấn. Explicated by Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya - bình chú. Traduction française Dominique de Miscault – Dịch sang tiếng Pháp. Takya Đỗ dịch sang tiếng Việt

Silence (35) by Mai Văn Phấn

Explicated by Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
Translated into French by Dominique de Miscault

Translated into Vietnamese by Takya Đỗ
Tác phẩm của Nghệ sỹ Dominique de Miscault

Silence

 


35


The wind upon leaving

Imprisoned me here

With a leaf

 

Looking at the door frame and window bars

I know I cannot break

The leaf’s veins

 

If only its yellow spots

Spread out fast

But moisture is breathing

Into green chlorophyll areas

 

One should not overreact

In spring.

(Translated from Vietnamese by Nhat-Lang Le & Susan Blanshard)

 

 Explication


This is a poem where the speaker is an insect in a hole in the ground. The wind carries a leaf that shuts the hole from above. The insect is shut up in a prison. The door and window that are the leaf cannot be broken. Hence there is no escape. The imprisoned insect looks at the leaf. If yellow spots were spread the leaf could be easily broken. But moisture is there. The chlorophyll pigments are there. So the leaf is too strong for the insect to break or to tear into pieces. The legitimation is clear. Even spring is not enjoyable for everyone.


Explication par Dr. 
Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

Traduction française Dominique de Miscault Tác phẩm "Những sợi dây thừng" của hai họa sỹ Janiana Mello và Daniel Landini, Brazil 
Silence35


Le vent avant de se calmer

m'a emprisonné ici

avec une feuille

 

Porte verrouillée, barreaux des fenêtres

je ne peux pas briser

les nervures de la feuille

 

Si seulement les feuilles

étaient tachées de jaune

mais le vert printemps

respire l'humidité

 

Ne nous opposons pas

au printemps.

 

 

 


Explication


C'est un poème où le locuteur est un insecte réfugié dans un trou du sol. Le vent apporte une feuille qui referme ce trou. L'insecte est enfermé. La porte et la fenêtre représentées par la feuille ne peuvent pas être brisées. Par conséquent, il n'y a pas d'échappatoire. Un insecte emprisonné regarde la feuille. Si la feuille était tachée de jaune, elle pourrait être facilement cassée. Mais l'humidité est là. Les pigments de chlorophylle aussi. La feuille est donc trop forte pour que l'insecte la déchire. Tout est clair : Même le printemps n'est pas agréable pour tout le monde.


 

 

 Tĩnh lặng (35) 
của Mai Văn Phấn

Ramesh Chandra Mukhopadhyaya bình chú

Dominique de Miscault dịch sang tiếng Pháp

 Takya Đỗ dịch sang tiếng Việt

 

 

35


Gió ra đi

Giam tôi ở đây

Bằng chiếc lá

 

Nhìn khung cửa và chắn song

Tôi biết không thể bẻ gãy

Những đường gân lá

 

Chỉ mong những đốm vàng

Trên đó lan nhanh

Nhưng hơi ẩm đang phà hơi

Vào khoảng xanh diệp lục

 

Mình không manh động

Vào mùa xuân. 


Bình chú:


Đây là một bài thơ mà nhân vật là một con côn trùng trong lỗ đất. Cơn gió cuốn một chiếc lá đến và lấp kín miệng cái lỗ ấy. Con côn trùng bị giam hãm trong một nhà tù. Khung cửa và song cửa sổ chính là chiếc lá không tài nào bẻ gẫy được. Thế nên không lối thoát. Con côn trùng bị giam hãm xem xét chiếc lá. Nếu những đốm vàng lan nhanh thì có thể dễ dàng bẻ gẫy những đường gân lá. Nhưng hơi ẩm còn đó. Chất diệp lục cũng còn đó. Thế nên chiếc lá quá rắn chắc và con côn trùng đó không thể bẻ gẫy hoặc xẻ thành từng mảnh. Ý nghĩa thật rõ ràng. Ngay cả mùa xuân cũng chẳng phải lạc thú đối với tất thảy mọi người.  


 Ts. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 


 

Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Address: 6/ 1 Amrita Lal Nath lane P.0. Belur Math Dist Howrah West Bengal India Pin code711202. Date of Birth 11 02 1947. Education  M.A [ triple]  M Phil   Ph D  Sutrapitaka tirtha  plus degree in homeopathy. He remains a retired teacher of B.B. College, Asansol, India. He has published books in different academic fields including religion, sociology, literature, economics, politics and so on. Most of his books have been written in vernacular i.e. Bengali. Was awarded gold medal by the University of Calcutta for studies in modern Bengali drama.

 
TS. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Địa chỉ: 6/ 1 đường Amrita Lal Nath hòm thư Belur Math Dist Howrah Tây Bengal Ấn Độ mã số 711202. Ngày sinh: 11 02 1947. Thạc sĩ văn chương, thạc sĩ triết học, tiến sĩ triết học  [bộ ba] cùng với Bằng y học về phép chữa vi lượng đồng cân. Ông còn là một giảng viên đã nghỉ hưu của Trường đại học B.B, Asansol, Ấn Độ. Ông đã có những cuốn sách được xuất bản về nhiều lĩnh vực học thuật bao gồm tôn giáo, xã hội học, văn học, kinh tế, chính trị v.v. Hầu hết sách của ông đã được viết bằng tiếng bản địa là tiếng Bengal. Ông đã được tặng thưởng huy chương vàng của Trường đại học Calcutta về các nghiên cứu nghệ thuật sân khấu Bengal hiện đại.


Nhà thơ - Nghệ sỹ Dominique de Miscault


Poétesse Artiste Dominique de Miscault

 

Artiste Plasticienne. Actualités. De plages en pages qui se tournent. C’était hier, de 1967 à 1980, mais aussi avant hier. puis de 1981 à 1992. Et encore de 1992 à 2012 bien au delà des frontières. Aujourd’hui, la plage est blanche sous le bleu du soleil. Ecrire en images, cacher les mots porteurs de souffrance ; on ne raconte pas les pas d’une vie qui commence en 1947. C’est en 1969 que j’ai été invitée à exposer pour la première fois. Depuis j’ai eu l’occasion de « vagabonder » seule ou en groupe en France et dans le monde sûrement près de 300 fois. Les matériaux légers sont mes supports, ceux du voyage et de l’oubli.

www.dominiquedemiscault.fr
www.dominiquedemiscault.com

www.aleksander-lobanov.com


Nhà thơ - Nghệ sỹ Dominique de Miscault

 

Nghệ sĩ nghệ thuật thị giác đương đại. Từ bãi biển đến trang giấy. Là ngày hôm qua, từ 1967 đến 1980, và trước đó, rồi từ 1981 đến 1992. Và nữa từ 1992 đến 2012 trên tất cả các biên giới. Ngày hôm nay là bãi biển trắng dưới bầu trời xanh. Viết bằng hình ảnh, giấu từ ngữ mang nỗi đau, người ta không kể lại những bước đi trong cuộc đời tính từ năm 1947. Vào năm 1969, lần đầu tiên tôi được mời triển lãm tác phẩm. Kể từ đó, tôi có cơ hội một mình "lang bạt" hoặc theo nhóm ở nước Pháp và khắp nơi trên thế giới, chắc chắn gần 300 lần. Những chất liệu nhẹ là nguồn hỗ trợ tôi, những chất liệu của hành trình và quên lãng.

www.dominiquedemiscault.fr

www.dominiquedemiscault.com

www.aleksander-lobanov.com
 

 Dịch giả Takya ĐỗSách d
ịch của Takya Đỗ đã xuất bản:

Vinabook.com
Nhà sách Khai Tâm

 


Tĩnh lặng - Silence (1)
Tĩnh lặng - Silence (2)
Tĩnh lặng - Silence (3)

Tĩnh lặng - Silence (4)
Tĩnh lặng - Silence (5)
Tĩnh lặng - Silence (6)
Tĩnh lặng - Silence (7)

Tĩnh lặng - Silence (8)
Tĩnh lặng - Silence (9)
Tĩnh lặng - Silence (10)
Tĩnh lặng - Silence (11)
Tĩnh lặng - Silence (12)
Tĩnh lặng - Silence (13)
Tĩnh lặng - Silence (14)
Tĩnh lặng - Silence (15)
Tĩnh lặng - Silence (16)
Tĩnh lặng - Silence (17)
Tĩnh lặng - Silence (18)
Tĩnh lặng - Silence (19)
Tĩnh lặng - Silence (20)
Tĩnh lặng - Silence (21)
Tĩnh lặng - Silence (22)
Tĩnh lặng - Silence (23)
Tĩnh lặng - Silence (24)
Tĩnh lặng - Silence (25)
Tĩnh lặng - Silence (26)
Tĩnh lặng - Silence (27)
Tĩnh lặng - Silence (28)
Tĩnh lặng - Silence (29)

Tĩnh lặng - Silence (30)
Tĩnh lặng - Silence (31)
Tĩnh lặng - Silence (32)
Tĩnh lặng - Silence (33)
Tĩnh lặng - Silence (34)


BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị