ВАРИЈАЦИЈЕ У КИШНОЈ НОЋИ - Biến tấu đêm mưa (песма - thơ). Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn. Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

 

 

 

 

 

Dịch giả - TS. Milutin Đuričković

ВАРИЈАЦИЈЕ У КИШНОЈ НОЋИКиша долази на крају И гром тутњи

Благо избија огољен из мрака Земљиште покушава да сакрије јалову сувост Док корење тражи пут до наших груди

Заједно ми желимо И заједно се сећамо

Сламнати шешир и кишни мантил на небу Ноћ се спушта над свим гробницама Црна мајица још увек виси у дрвећу

Заједно су се ствари смириле И заједно одјекују

 

Звук се губи у нашем дубоком сну Где се безброј снова разбијају

 

У овој широкој одјекујућој кишној води

 
Tác phẩm của Milutin Đuričković


VARIJACIJE U KIŠNOJ NOĆI

 


Kiša dolazi na kraju

I grom tutnji

Blago izbija ogoljen iz mraka

Zemljište pokušava da sakrije jalovu suvost

Dok korenje traži put do naših grudi

 

Zajedno mi želimo

I zajedno se sećamo

Slamnati šešir i kišni mantil na nebu

Noć se spušta nad svim grobnicama

Crna majica jos uvek visi u drveću

 

Zajedno su se stvari smirile

I zajedno odjekuju

Zvuk se gubi u našem dubokom snu

Gde se bezbroj snova razbijaju

U ovoj širokoj odjekujućoj kišnoj vodi

 

 

 

 

Variations on a Rainy Night

 

Rain comes at last

And thunder rumbles

Tender shoots strip naked in darkness

The land tries to hide its barren dryness

When roots feel their way into our chest

 

Together we desire

And together we recall

A leafy cone hat and raincoat or lightning across the sky

Night lies down with all the tombs

Its black shirt still hung in the trees

 

Together things cool down

And together things echo

The sounds get lost inside our deep sleep

Where countless upside-down dreams are shattered

In this cool, expanding, reverberating rain water.

(Trans. by Nhat-Lang Le & Susan Blanshard)

 

 

 

 


Milutin Đuričković tại Khoa Ngữ văn ở Belgrade


Biến tấu đêm mưa

 


Đã mưa

Và sấm rền vang

Những đọt mầm khỏa thân trong bóng tối

Đất cố giấu đi trơ trụi khô cằn

Khi cội rễ lần tìm trong ngực.

 

Cùng khao khát

Và cùng hồi tưởng

Nón lá áo tơi hay vạch chớp ngang trời

Đêm nằm xuống theo từng ngôi mộ

Chiếc áo màu đen còn mắc lại trong cây.

 

Cùng mát lành

Và cùng vang vọng

Âm thanh đi lạc vào giấc ngủ sâu

Đang tan vỡ bao giấc mơ lộn ngược

Trong nước mưa mát lành - phồng nở - rền vang.

M.V.P


Biography of  Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković the Serbian writer, journalist and doctor of literary science. He was born on 1967 in Decanе (Serbia). He graduated at the Department for Serbian Philology in Pristina, where his master's degree He earned his doctorate at the Faculty of Philosophy in East Sarajevo. He works as a professor at the College of Professional Studies for Educators in Aleksinac. A collaborator of many newspapers and magazines. He has participated in 50 scientific conferences in the country and the world. Represented in 40 anthologies of poetry and stories for children and adults. His poems were composed and individually translated into 20 languages. He was a constant critic of daily newspapers: “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... He edited magazines “Lighthouse” and “Our creation”. Member of the Association of Writers of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. He published 54 books for children and adults (poems, novel, story, critic, monography, antology…). Lives in Belgrade.

 


 


Tiểu sử Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković là nhà văn, nhà báo, tiến sĩ nghiên cứu văn học người Serbia. Ông sinh năm 1967 tại Decanе (Serbia). Tốt nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ học Serbia ở Pristina, nơi ông từng nhận bằng thạc sĩ. Milutin Đuričković giành học vị tiến sĩ tại Khoa Triết học ở Đông Sarajevo. Ông là giáo sư tại trường Đại học Nghiên cứu chuyên nghiệp cho giáo dục tại Aleksinac. Cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã tham gia 50 hội nghị khoa học trong nước và thế giới. Tác phẩm của ông được in trong 40 tuyển tập thơ và những câu chuyện cho trẻ em và người lớn. Thơ của ông được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông là một nhà phê bình thường trực của các tờ báo hàng ngày, như “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... Ông là biên tập tạp chí “Lighthouse” và “Our creation”. Thành viên của Hội Nhà văn Serbia và Hiệp hội Nhà báo Serbia. Ông đã xuất bản 54 cuốn sách cho trẻ em và người lớn (thơ, tiểu thuyết, truyện, phê bình, chuyên khảo, tuyển tập văn học…). Hiện ông sống ở Belgrade.

 

 

 


  

Naive Art Gallery in Serbia


 

 

 

 


BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị